dinsdag 11 november 2008

Hernieuwde bewaring: [Ne] bis in idem?

In een Chinese bewaringszaak waarover de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State [hierna: Afdeling] op 27 november 2007 oordeelde was een eerdere bewaring opgeheven wegens het ontbreken van zicht op uitzetting in verband met het geringe aantal door de Chinese autoriteiten afgegeven LP's . De Afdeling overwoog dat in uitspraken van de Afdeling over de Chinese LP-verstrekking, tot stand gekomen na de opheffing van de vreemdelingenbewaring, aanknopingspunten te vinden waren voor het oordeel dat zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn niet ontbrak. [ABRS, 27 november 2007, 200705642/1, JV 2008/44 nt TS, LJN BB9415]

Volgens mr Thomas Spijkerboer, in een bozige noot bij de uitspraak, past de Afdeling het ne bis in idem beginsel toe en wel op een wijze alsof de Afdeling van het beginsel nog nooit heeft gehoord.

Is het ne bis in idem beginsel wel aan de orde in het geval van hernieuwde vreemdelingenbewaring?

In beginsel doet de rechter uitsluitend een bindende uitspraak binnen de grenzen van het aan hem voorgelegde geschil over een bestreden besluit en strekt zijn uitspraak zich niet tot andere besluiten en andere geschillen [ABRS, 27 november 2007, 200705642/1, ro 2.4; ISBN 9789013054224, pagina 419].

Het besluit tot hernieuwde inbewaringstelling is een ander besluit dan het besluit tot inbewaringstelling waartegen het beroep gegrond is verklaard wegens het ontbreken van zicht op uitzetting.

Uit de rechtspraak van de Afdeling kan worden opgemaakt dat in vreemdelingenbewaringszaken van het beginsel dat uitsluitend bindend uitspraak wordt gedaan binnen de grenzen van een voorgelegd geschil wordt afgeweken, in die zin dat een eerdere uitspraak over een ander besluit onder bepaalde voorwaarden wel bij de totstandkoming van een latere uitspraak over een nieuw besluit kan worden betrokken. Met het onder bepaalde voorwaarden betrekken van een eerdere uitspraak bij de totstandkoming van een latere uitspraak, in afwijking van de regel, is mogelijk beoogd een detournement de pouvoir te voorkomen. De vraag of dat met de actuele invulling van die voorwaarden [aanknopingspunten voor nova in plaats van nova] mogelijk is laat ik hierbij onbeantwoord.

Met het ne bis in idem beginsel wordt beoogd te voorkomen dat er twee keer over eenzelfde zaak gesteggeld wordt. Het betrekken van een eerdere uitspraak over een ander besluit bij de totstandkoming van een latere uitspraak over een nieuw besluit kan resulteren in een twee keer steggelen over eenzelfde zaak.

Eerder bis in idem dan ne bis in idem imho.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten