woensdag 2 januari 2013

Voortschrijdend inzicht

het inzicht schrijdt wel voort maar heel erg langzaam
Ruim twee jaar na het verstrijken van de implementatietermijn van de Terugkeerrichtlijn ben ik tot het inzicht gekomen dat de Terugkeerrichtlijn niet van toepassing is op een 'illegale' derdelander die strafrechtelijk is gedetineerd.

Die strafrechtelijk gedetineerde derdelander kan niet worden beschouwd al iemand die illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijft. Die derdelander wordt immers op grond van strafvorderlijke bepalingen tot verblijf in de lidstaat 'gedwongen'.

Indien de Terugkeerrichtlijn wel van toepassing zou zijn op een strafrechtelijk gedetineerde 'illegale' derdelander dan wordt of een unierechtelijke verplichting of een nationale bevoegdheid ondermijnd. Het uitoefenen van de nationale bevoegdheid om een derdelander strafrechtelijk te detineren immers ondermijnt de uit de Terugkeerrichtlijn voortvloeiende verplichting om een jegens die derdelander uitgevaardigd terugkeerbesluit uit te voeren terwijl de naleving van de verplichting om dat terugkeerbesluit uit te voeren de nationale bevoegdheid om die derdelander strafrechtelijk te detineren ondermijnt.

De Terugkeerrichtlijn zelf biedt geen oplossing voor het hiervoor geschetste dilemma. Strafrechtelijke detentie immers is niet een in artikel 9 van de Terugkeerrichtlijn genoemde omstandigheid op grond waarvan de verwijdering van een illegale derdelander kan worden uitgesteld.

Een en ander betekent dat de Terugkeerrichtlijn niet in de weg staat aan het onderbreken van  vreemdelingenbewaring met het oog op de tenuitvoerlegging van een strafrechtelijke detentie. Voorafgaande aan het opnieuw in bewaring stellen zal wel een terugkeerbesluit moeten worden genomen. Denk ik. 

Rest wel de vraag of de 6/18-maanden opnieuw gaat lopen.

Een goed 2013 allemaal!

UPDATE 16 februari 2013:
ABRS, 6 februari 2013, 201212023/1/V3, ro 2.5 (#helaaspindakaas)