donderdag 4 september 2008

Procedurerichtlijn: gemeenschapsconform geïmplementeerd?

De Procedurerichtlijn definiëert het begrip asielverzoek als een vormloos verzoek om internationale bescherming. De Procedurerichtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om voor te schrijven dat het asielverzoek persoonlijk en/of op een aangewezen plaats wordt ingediend. Een asielzoeker wordt gedefinieerd als een vreemdeling die een asielverzoek heeft ingediend waarop nog geen beslissing is genomen.

De Procedurerichtlijn is geïmplementeerd in oude en nieuwe bepalingenvan de vreemdelingenwet [30976], het vreemdelingenbesluit [Besluit 29 november 2007, Stb 2007/484], het voorschrift vreemdelingen [Regeling van 7 december, Stc 2007/240] en de vreemdelingencirculaire. Verwezen wordt naar de transponeringstabel bij de memorie van toelichting op het implementatievoorstel [30976, nr 3].

De implementatie introduceert een onderscheid tussen een [ingediend] asielverzoek in de zin van de Procedurerichtlijn enerzijds en een [ingediende] asielaanvraag in de zin van artikel 28 Vw jo artikel 37 lid 1 Vw jo artikel 3.108 lid 1 Vb jo artikel 3.38 Vv anderzijds.

Indien een vreemdeling te kennen geeft dat hij een asielaanvraag in wil dienen is er sprake van een asielverzoek in de zin van de Procedurerichtlijn; indien de aanvraag wordt gedaan door indiening van een formulier van een voorgeschreven model op grond van artikel 3.38 Vv van een asielaanvraag.

De Procedurerichtlijn biedt voor een vormvoorschrift in de zin van artikel 3.38 Vv geen grondslag. In de memorie van toelichting op het implementatievoorstel wordt in de transponeringstabel ook niet verwezen naar artikel 3.38 Vv.

Door de verwijzing echter in de transponeringstabel naar bepalingen die gevolgen verbinden aan de indiening van een asielaanvraag [of aan de gevolgen daarvan] wordt de vereiste van de indiening van een asielaanvraag door middel van een formulier als het ware in de implementatie van de Procedurerichtlijn ingeïmplementeerd.

Een gevolg daarvan is onder meer dat niet zoals artikel 7 PRi voorschrijft aan de indiening van een asielverzoek in de zin van de Procedurerichtlijn rechtmatig verblijf wordt verbonden maar [pas] aan de indiening van een asielaanvraag. Daarnaast zijn sommige bepalingen waarin implementatie van bepalingen van de Procedurerichtlijn is beoogd van toepassing op vreemdelingen met rechtmatig verblijf en niet op indieners van een asielverzoek in de zin van de Procedurerichtlijn. Een gemeenschapsconforme implementatie heeft ook in die bepalingen derhalve niet plaatsgevonden.

Voer voor Zusters van Liefde!

De moeite van het lezen waard:
101 Praktijkvragen over de implementatie van EG-Besluiten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten