zondag 17 februari 2008

Vertrek & Uitzettings [Voorbereidings] Handelingen

In hoofdstuk A4 Vc is beleid opgenomen over vertrek en uitzetting. Hoofdstuk A4 Vc bestaat uit 11 paragrafen: 'Inleiding', 'Zelfstandig vertrek', 'Vertrektermijnen', 'Reisdocumenten', 'Zelfstandig vertrek gefaciliteerd door IOM', 'Uitzetting', 'Geen uitzetting om gezondheidsredenen', 'Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming', 'Verhaal van kosten van uitzetting', 'Vreemdelingen in de strafrechtketen' en 'Internationale overeenkomsten over terug- en overname'. Daarnaast zijn er de procesprotocollen van de Dienst Terugkeer en Vertrek [DT&V] die belast is met vertrek en uitzetting. Die procesprotocollen zullen gepubliceerd worden op de website van de DT&V en zijn nu al te raadplegen via Migratieweb.

Van vertrek is volgens het cirkelredenerend beleid sprake indien een vreemdeling zelfstandig of gedwongen vertrekt uit Nederland. De term uitzetting wordt gebruikt voor 'verwijdering met de sterke arm uit Nederland'. Het is niet duidelijk of er onderscheid moet worden gemaakt tussen 'gedwongen vertrek' en 'uitzetting'.

In rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State lijken een identiteitsgehoor , het invullen van een overdrachtsformulier, de overdracht van het dossier aan DT&V, het overplaatsen van de vreemdeling, het aanwijzen van een regievoerder, een vertrekgesprek, een LP aanvraag en onderzoek naar documenten &zo als uitzettingshandelingen of handelingen ter voorbereiding van de uitzetting te worden aangemerkt.

Het is de vraag of een identiteitsgehoor, het invullen van een overdrachtsformulier en de overdracht van het dossier aan de DT&V kunnen worden aangemerkt als uitzettings[voorbereidings]handelingen. De handelingen immers worden verricht door de vreemdelingendienst en niet door de DT&V [ABRS, 9 november 2007, 20070708/1, LJN BB8361].

Het overplaatsen van een vreemdeling kan niet als een uitzettings[voorbereidings]handeling worden aangemerkt. De [wettelijke] grondslag van overplaatsing is te vinden in hoofdstuk V van het Vreemdelingenbesluit [‘Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatrtegelen’] en in het daarop gebaseerde beleid in hoofdstuk A6 Vc en niet in hoofdstuk VI van het vreemdelingenbesluit [‘Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring’].

Een vertrekgesprek lijkt vooral informatief van karakter te zijn waarbij de vreemdeling gewezen wordt op activiteiten die hij zelf kan ondernemen teneinde zijn vertrek uit Nederland te realiseren. Het is de vraag of een vertrekgesprek kan worden aangemerkt als een uitzettings[voorbereidings]handeling gelet op de omstandigheid dat uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 22 augustus 2007 [ABRS, 22 augustus 2007, 200704992/1, LJN BB2452] volgt dat zelfstandig vertrek en het begeleiden daarvan niet als uitzettings[voorbereidings]handelingen kunnen worden aangemerkt.

Het is de vraag of onderzoek naar documenten &zo kan worden aangemerkt als een uitzettings[voorbereidings]handelingen omdat de [wettelijke] grondslag daarvoor te vinden lijkt te zijn in hoofdstuk IV van de vreemdelingenwet [& het vreemdelingenbesluit en het voorschrift vreemdelingen] ['Toezicht en uitvoering'] en niet in hoofdstuk VI van voornoemde regelingen ['Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring'].

Op de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over uitzettings[voorbereidings]handelingen valt nog wel een & ander af te dingen.

1 opmerking:

'n Zuster van Liefde M/V 910829 zei

Mis geschoten:
Rechtbank 's-Gravenhage zp Rotterdam, Awb 08/4172, 25 februari 2008, LJN BC5704

Een reactie posten