vrijdag 15 augustus 2008

De Schengengrenscode [SGC] & een Britse Dublinclaim

Kan een door het Verenigd Koninkrijk op Nederland geDublinclaimde asielzoekende vreemdeling de toegang worden geweigerd op grond van artikel 13 jo artikel 5 van de Schengengrenscode?

Op 13 oktober 2006 is de Schengengrenscode in werking getreden [Verordening (EG) 562/2006; Monitoring of the decisionmaking process]. In de Schengengrenscode is toentertijd al bestaande en nieuwe Schengenregelgeving op het gebied van grensbewaking verzameld. Onder meer het Verenigd Koninkrijk neemt geen deel aan de Schengengrenscode en deze is niet bindend voor noch van toepassing in het Verenigd Koninkrijk [overweging 27 SGC].

Uit het Protocol betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel 14 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op het Verenigd Koninkrijk en Ierland volgt dat het Verenigd Koninkrijk het recht heeft grenscontroles in te voeren of uit te oefenen en dat de andere lidstaten het recht hebben om controles te verrichten op personen die hun grondgebied wensen binnen te komen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om controles van binnengrenzen zo blijkt uit het voorstel voor de Schengengrenscode [COM (2004) 391, pagina 12], niet om controles van buitengrenzen [artikel 2 SGC].

Indien een door het Verenigd Koninkrijk op Nederland geDublinclaimde asielzoekende vreemdeling aan Nederland wordt overgedragen lijkt hem derhalve geen toegang te kunnen worden geweigerd op grond van bepalingen van de Schengengrenscode die betrekking hebben op de controle van buitengrenzen [Titel II SGC 'Buitengrenzen', artt 4 t/m 19 SGC].

Uit artikel 20 lid d van de Dublin Verordening (hierna: DVII) volgt dat een lidstaat die instemt met een terugnameverzoek verplicht is om de geDublinclaimde asielzoekende vreemdeling toe te laten ['readmit'] op zijn grondgebied, uit de artikelen 17 t/m 19 DVII dat die verplichting tot toelating in het geval van een terugnameverzoek wordt verondersteld. Ook daaruit lijkt te volgen dat een geDublinclaimde asielzoekende vreemdeling geen toegang kan worden geweigerd op grond van de Schengengrenscode.

Indien en voorzover een door het Verenigd Koninkrijk op Nederland geDublinclaimde asielzoekende vreemdeling bij overdracht aan Nederland al een buitengrens treft kan hem op grond van artikel 5 lid 4c DVII toegang worden verleend wegens een internationale verplichting [indien de overnameterugname Dublinverplichting als zodanig kan worden aangemerkt]. Dat zal dan wel beoordeeld moeten worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten