donderdag 6 maart 2008

IND | DT&V: Mandaat&zo

De Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007 roept een directoraat-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (DGWIAV) dat onder meer bestaat uit de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De DT&V is als taakorganisatie belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving terzake van vertrek en uitzetting , de IND met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap. De secretaris-generaal is ambtelijk verantwoordelijk voor de DGWIAV, de directeur-generaal DGWIAV integraal.

De Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005 bepaalt dat de voor het Ministerie van Justitie verantwoordelijke bewindspersoon [de Minister van Justitie of de Staatssecretaris van Justitie] de secretaris-generaal mandaat&zo verleent ten aanzien van de tot de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon behorende aangelegenheden [op en enkele uitzondering na] en dat de secretaris-generaal wordt toegstaan ondermandaat&zo te verlenen aan onder meer een directeur-generaal.

De Mandaatregeling DG’s, NCTb en plv. SG Justitie 2005 [Stc 16 juni 2005, nr 114] bepaalt dat van het aan de secretaris-generaal verleende mandaat&zo ondermandaat&zo [op een enkele uitzondering na] wordt verleend aan de directeuren-generaal ten aanzien van de aangelegenheden die hun directoraat-generaal betreffen.

De Mandaatregeling directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Justitie 2005 [Stc 18 juli 2005, nr 136] bepaalt onder meer dat van het aan de directeur-generaal DG[W]IAV verleende ondermandaat&zo ondermandaat&zo [op een enkele uitzondering na] wordt verleend aan de hoofddirecteur van de IND ten aanzien van de aangelegenheden van zijn dienst.

De Algemene ondermandaatregeling van het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 2005 [Stc 18 juli 2005, nr 136; Stc 21 september 2006, nr 184; Stc 3 januari 2007, nr 3; Stc 23 februari 2007, nr 39] bepaalt dat van het aan het hoofd van de IND verleende ondermandaat&zo ondermandaat&zo wordt verleend aan onder hem ressorterende functionarissen voorzover in overeenstemming met taak en functie en dat van de bevoegdheid tot het vaststellen van uitvoeringsinstructies ondermandaat&zo wordt verleend aan zijn plaatsvervanger, de directeuren stafdirecties en de directeuren Primair Proces van de IND.

De DT&V wordt in de Mandaatregeling directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Justitie 2005 niet genoemd - die bestond nog niet in 2005 - maar de mandaatregeling is nadien ook niet [kenbaar] gewijzigd. Het is de vraag of DT&V ambtenaren hun bevoegdheden kunnen ontlenen aan de overgangsbepaling van artikel 8 Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005 gelet op het feit dat er na die mandaatregeling andere mandaatregelingen tot stand gekomen zijn en voorheen de bevoegdheid tot uitzetting en het verrichten van de daartoe benodigde handelingen [artikel 63 lid 2 Vw jo artikel 6 lid 1 Vb] alleen was gemandateerd aan ambtenaren belast met grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen [artikel 1.4 Vb jo artikel 6.1 Vv] en niet ook aan functionarissen werkzaam bij een van de onder een directoraat-generaal van het Ministerie van Justitie ressorterende directies of diensten [Lijst functionarissen behorene bij ondermandaatregeling hoofd IND, Stc 21 september 2006, nr 184] (behalve misschien aan functionarissen werkzaam bij de UFT).

1 opmerking:

'n Zuster van Liefde M/V 910829 zei

Mis geschoten:
Rtb DH zp DB, 2 april 2008, Awb 08/7562, LJN BC8950, JV 2008/232 | Rtb DH, 11 april 2008, Awb 08/10150, LJN BC9900, JV 2008/242 | ABRS, 27 mei 2008, 200802569/1, Migratieweb ve08000957

Een reactie posten