donderdag 29 maart 2012

Inreisverbod: HASA

Hasa
Een herhaalde asielaanvraag wordt na implementatie van de Terugkeerrichtlijn afgewezen [hierna: nieuwe meeromvattende beschikking en er wordt een inreisverbod opgelegd omdat betrokken derdelander niet heeft voldaan aan een terugkeerverplichting opgelegd [hierna: oude meeromvattende beschikking] voor de implementatie van de Terugkeerrichtlijn.

Oude meerovattende beschikking
Het is de vraag of het beginsel van rechtszekerheid zich niet verzet tegen het opleggen van een inreisverbod wegens het niet nakomen van een terugkeerverplichting neergelegd in een voor de implementatie van de Terugkeer tot stand gekomen terugkeerbesluit.

Artikel 11 TR: inreisverbod
Artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat een terugkeerbesluit gepaard gaat of gepaard kan gaan met een inreisverbod en dat de duur van een inreisverbod volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval moet wordtn bepaald.

Groningen: benadering vanuit nieuwe meeromvattende beschikking [Nieuwe MoB is geen terugkeerbesluit]
Artikel 45 lid 8 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een meeromvattende beschikking in de zin van artikel 45 lid 1 van de Vreemdelingenwet een inreisverbod kan omvatten. Een meeromvattende beschikking in de zin van artikel 45 lid 1 van de Vreemdelingenwet geldt als terugkeerbesluit tenzij eerder een terugkeerbesluit is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan.

In dit voorbeeld heeft de asielzoekende derdelander niet voldaan aan zijn terugkeerverplichting. De nieuwe meeromvattende beschikking geldt daarom niet  als een terugkeerbesluit. Omdat de nieuwe meeromvattende beschikking niet geldt als een terugkeerbesluit kan die nieuwe meeromvattende beschikking niet een inreisverbod omvatten. Omdat het inreisverbod geen deel uitmaakt van een terugkeerbesluit staat tegen dat inreisverbod geen beroep open maar bezwaar.

Groningen verklaart het beroep deels niet ontvankelijk (?)  en stuurt het beroepschrift voor zover dat betrekking heeft op het inreisverbod door ter behandeling als bezwaarschrift [Rtb DH zp Groningen, 6 maart 2003, LJN BV 8411].

Groningen gaat er enerzijds vanuit dat het inreisverbod is gebaseerd op de oude meeromvattende beschikking maar toetst anderzijds of het inreisverbod kan worden gebaseerd op de nieuwe meeromvattende beschikking.

Den Bosch & Den Haag: Benadering vanuit inreisverbod [als zelfstandige beschikking]
Artikel 66a lid 1, aanhef en onder b van de Vreemdelingenwet bepaalt dat indien een derdelander Nederland niet binnen de vertrektermijn heeft verlaten een inreisverbod door middel van een zelfstandige beschikking wordt opgelegd.   In dit voorbeeld heeft de asielzoekende derdelander niet voldaan aan zijn terugkeerverplichting. Een inreisverbod moet  derhalve als zelfstandige beschikking worden opgelegd en niet als onderdeel van een meeromvattende beschikking.

Den Bosch verklaart zich deels onbevoegd en stuurt het beroepschrift voor zover dat betrekking heeft op het inreisverbod door ter behandeling als bezwaarschrift [Rtb DH zp DB, 21 maart 2012, LJN BV9703].

Den Haag verklaart een beroep tegen een meeromvattende beschikking waarvan een inreisverbod onderdeel uitmaakt deels gegrond [Rtb DH, 22 feburari 2012, LJN BV9027]. Den Haag gaat er kennelijk van uit dat tegen een inreisverbod als zelfstandige beschikking beroep open staat. Het is de vraag of dat zo is. Omdat het inreisverbod geen deel uitmaakt van een terugkeerbesluit staat tegen dat inreisverbod geen beroep open maar bezwaar.

Duur inreisverbod
Bij de beoordeling van de duur van een inreisverbod gaan Utrecht [Rtb DH zp Utrecht, 6 februari 2012, LJN BV3602; Rtb DH zp Utrecht, 5 maart 2012, LJN BV7962], Assen [Rtb DH zp Assen, 16 februari 2012, LJN], Zwolle [Rtb DH zp Zwolle, 20 februari 2012, LJN BV6865]  en Rotterdam [Rtb DH zp Rotterdam, 23 februari 2012, LJN BV7653; Rtb DH zp Rotterdam, 14 maart 2012, LJN BV9800 ] uit van een soort van stelplicht en Haarlem [Rtb DH zp Haarlem, 24 januari 2012, LJNBV774?; Rtb DH zp Haarlem, 19 maart 2012, LJN BV9575] en Middelburg  [Rtb DH zp Middelburg, 12 januari 2012, LJN BV2041] van een soort van onderzoeksplicht.

Inreisverbod, onrechtmatig verblijf en procesbelang
Uit rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State volgt dat een derdelander aan wie een inreisverbod is opgelegd en die als gevolg daarvan on rechtmatig verblijf heeft geen belang heeft bij procederen over toelating. Dat weerhoudt Den Bosch, Groningen en Den Haag er niet van om asielzoekende derdelanders te ontvangen in hun asielberoep.

Roermond lijkt met de 'procesbelang' rechtspraak wel rekening te houden [Rtb DH zp Roermond, 27 maart 2012, LJN BW0213].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten